Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden.
Van toepassing op leveringen en cateringservice op locatie.

Catering

Artikel 1. ALGEMEEN

1.1. Deze voorwaarden van, van Osnabrugge BV - verder te noemen: Catering & Event Express - zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten van voedsel, met of zonder diensten. 1.2. Aanvullingen of afwijkingen van deze voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor die overeenkomst waarvoor ze gemaakt zijn. 1.3. De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen Catering & Event Express en de wederpartij kunnen door de wederpartij niet aan derden worden overgedragen, tenzij met schriftelijke toestemming van Catering & Event Express. 1.4. Anders luidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de opdrachtgever, worden door Catering & Event Express niet geaccepteerd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Catering & Event Express is bevestigd.

 

 

Artikel 2. OFFERTES EN RESERVERINGEN

2.1. Offertes zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk (hier wordt ook onder verstaan emailverkeer, en geldt dus als geldig communicatiemiddel in deze verdere voorwaarden) anders is overeengekomen. 2.2. In prijscouranten of op de website, offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen e.d. zijn uitsluitend informatief evenals de mededelingen betreffende technische hoedanigheden. Zij hebben het karakter van een benaderende aanduiding en binden Catering & Event Express niet. 2.3 Bestellingen dienen uiterlijk 7 dagen voor de activiteit te zijn doorgegeven op basis van beschikbaarheid. 2.4 Het aantal personen in de offerte/emailbevestiging is bindend na akkoord van wederpartij, tenzij een wijziging in de offerte 7 dagen voor de activiteit wordt doorgegeven. wederpartij behoud het recht tot wijzigingen en/of aanpassingen tot uiterlijk 7 dagen voor de activiteit. Prijs- en assortimentswijzigingen voorbehouden. 2.5 Voor koude schotels voorzien we circa 350 gram per persoon. Voor koude groentjesbuffet circa 350 gram per persoon. Voor soepen circa 200 ml per persoon. Warme gerechten voorzien we circa 180 gram vlees of vis per persoon. Voor een combinatie van warme gerechten, van vlees en vis voorzien we circa 250 gram vlees en vis per persoon. Voor aardappelgarnituur en groentegarnituur voorzien we circa 300 gram per persoon. 2.6 Een à volonté catering en of drankenformule is enkel mogelijk voor het effectieve totaal aantal aanwezig gasten, hier kan niet van worden afgeweken.

 

Artikel 3. OVEREENKOMSTEN

3.1. Een reserveringsovereenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat Catering & Event Express de order c.q. opdracht schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering van de order c.q. opdracht is begonnen. De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging van Catering & Event Express en deze algemene voorwaarden. 3.2. Indien – nadat de opdracht is verstrekt – in de uitvoering daarvan alsnog wijzigingen worden verlangd, dient de wederpartij zulks schriftelijk te bevestigen. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door Catering & Event Express bevestigd worden. De oorspronkelijk overeengekomen levertijd kan door de wijziging komen te vervallen. 3.3. Na acceptatie van de offerte is deze algemene voorwaarden en privacy verklaring van toepassing, wederpartij is geïnformeerd naar de inhoud van deze algemene voorwaarden.

 

 

Artikel 4. PRIJS/BORG/BEZORGKOSTEN

4.1. Catering & Event Express behoudt zich het recht om bij reserveringen vanaf € 350.00 een aanbetaling van wederpartij te verlangen welke 20% van de factuur/offertewaarde bedraagt met een minimum van € 25,00 inclusief BTW. De aanbetaling dient binnen 7 werkdagen hetzij cash te worden voldaan, dan wel op een aangegeven bankrekening. Pas na (tijdige) ontvangst van de aanbetaling wordt de reserveringsovereenkomst definitief. Bij niet tijdige aanbetaling is Catering & Event Express gerechtigd de reservering te laten vervallen, zonder dat deze aansprakelijk is voor de eventuele daaruit voortvloeiende schade voor wederpartij. Bij reserveringen tot € 350,- rekent Catering & Event Express géén aanbetaling.. 4.2. Alle prijsopgaven en de prijzen die Catering & Event Express in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen inclusief BTW, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij leveringen elders, zulks op verzoek van de wederpartij, zijn transportkosten verbonden. 4.3 Bezorgkosten zijn gratis met een reistijd van 10 minuten vanaf vertrekpunt op de Kapellensteenweg 478 te Kalmthout. Wij berekenen de bezorgkosten aan gelang de afstand in kilometers , dit wordt berekend via Googlemaps. Dit is enkel voor eenmaal de levering en retour, voorleveringen zijn hiervoor uitgesloten. 4.4 Voor overige bezorgtarieven zie onze website voor de actuele prijzen. 4.5 Alle website genoemde prijzen voor goederen, voedsel, diensten en overige zijn inclusief 6%, 12% en 21% BTW. 4.6 Alle offerte genoemde prijzen voor goederen, voedsel, diensten en overige zijn inclusief 6%, 12% en 21% BTW, mits anders zijn aangegeven in de offerte. 4.7 Catering & Event Express streeft naar levering op afgesproken uur. Het kan echter voorkomen dat bij drukte er een half uur verschil kan zitten op het door uw gewenste tijdstip van levering. Wederpartij zal tijdig verwittigd worden bij vertraging. Hieruit kan geen vergoeding en/of compensatie worden geëist door wederpartij op de factuur mits dit is overeengekomen met Catering & Event Express.

 

 

Artikel 5. BETALING

5.1. De factuur ontvangt u op de dag van het evenement per email of middels post. (inclusief borg, mits dit is overeengekomen tussen wederpartij en Catering & Event Express ) Deze kan cash voldaan worden bij retour of per bankoverschrijving, dan geldt een betalingstermijn van binnen vijf dagen na factuurdatum. 5.2. De wederpartij is in verzuim na verloop van de in lid 1 van dit artikel genoemde betalingstermijn zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, ongeacht of de overschrijding daarvan wederpartij al dan niet kan worden toegerekend. 5.3. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Catering & Event Express alsdan bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1 % per maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag. 5.4. Alle door Catering & Event Express gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij. 5.4. De facturen zijn betaalbaar binnen 5 dagen na factuurdatum. De facturatiegegevens dienen ten laatste 7 dagen vóór het event per email te zijn doorgegeven. Deze kunnen we dan tijdig en correct melden in het GKS (Geregistreerd Kassa Systeem) De tenaamstelling en de facturatiegegevens kunnen na het event niet meer gewijzigd worden. 5.5. Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling. 5.6. Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 125 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding. 5.7. Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Kapellen en de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen. 5.8. Intracommunautaire facturen van een EU-Lidstaat anders dan België, dienen ten laatste 4 dagen vóór het evenement volledig te zijn voldaan.

 

 

Artikel 6. ANNULERING

6.1. De wederpartij kan gebruik maken van de mogelijkheid om te annuleren. Annulering dient te allen tijde uitdrukkelijk schriftelijk te geschieden.
 

Tot 50 personen:
Annulering tot 30 dagen voor aanvang: geen kosten
Annulering tussen 29 en 10 dag(en): 25% van de offertewaarde
Annulering tussen 9 en 1 dag(en): 50% van de offertewaarde
Annulering op de dag zelf: 100% van de offertewaarde

 

 

50-150 personen:
Annulering tot 60 dagen voor aanvang: geen kosten
Annulering tussen 59 en 30 dag(en): 25% van de offertewaarde
Annulering tussen 29 en 1 dag(en): 50% van de offertewaarde
Annulering op de dag zelf: 100% van de offertewaarde

 

 

Meer dan 150 personen:
Annulering tot 90 dagen voor aanvang: geen kosten
Annulering tussen 89 en 60 dag(en): 10% van de offertewaarde
Annulering tussen 59 en 30 dag(en): 25% van de offertewaarde
Annulering tussen 29 en 1 dag(en): 50% van de offertewaarde
Annulering op de dag zelf: 100% van de offertewaarde

 

 

Artikel 7. NIET-NAKOMING/ ONTBINDING/OPSCHORTING

7.1. Catering & Event Express is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien: - wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen; - wederpartij overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot faillietverklaring doet; - faillissement van wederpartij wordt aangevraagd of het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd; - een onderhands akkoord wordt aangeboden; - op enig vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd. 7.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien wederpartij, na daar toe schriftelijk te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het oordeel van Catering & Event Express passende zekerheid heeft gesteld.

 

 

Artikel 8. AANSPRAKELIJKHEID EN DIENSTEN

8.1. Catering & Event Express garandeert de kwaliteit en versheid van haar producten enkel op de dag van het evenement en/of levering. Het consumeren dient maximaal binnen de 15 minuten te gebeuren na levering/opdienen. Indien wederpartij de overgebleven etenswaren wenst te behouden na afloop van het evenement/consumeren dan is dit op geheel eigen risico van de wederpartij. Catering & Event Express kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld, de overgebleven etenswaren dienen onmiddellijk in de koeling geplaatst te worden. 8.2. Bediening voor het serveren en opdienen van gerechten, van andere traiteurs, cateraars, of zelf gemaakte gerechten is niet toegestaan. Bediening voor het inschenken en serveren van eigen dranken of dranken van feestzaal, brouwer en derde niet toegestaan. Personeel begint telkens 30 minuten voor aanvang tot 30 minuten na einde voor de opruim van kleine materialen. Opkuis van feestzalen, privéwoningen, openbare ruimtes en bedrijfsruimtes uitgesloten. 8.3. Bereiding gerechten van andere traiteurs, cateraars, of zelfgemaakte gerechten niet toegestaan. 8.4. Personeel draagt bedrijfskleding conform functie en is officieel tewerkgesteld en verzekerd. 8.5 Het klaarzetten van tafels, stoelen en het inrichten, decoreren, aankleden, opdekken van feestzalen en openbare ruimtes, privégebouwen, bedrijfsruimtes en ruimtes die worden verhuurd als feestlocatie alsmede uitgesloten. 8.6 Het is niet toegelaten om tijdens onze aanwezigheid eten te serveren van andere traiteurs, cateraars of zelfgemaakte gerechten. Hiervoor gelden kleine uitzonderingen, en deze dienen op voorhand schriftelijk te worden aangevraagd en door ons te worden goedgekeurd.

 

 

Artikel 9. KLACHTEN

9.1 Klachten over facturen dienen binnen 48 uur na ontvangst van de factuur schriftelijk te worden ingediend, uitgezonderd van weekend en feestdagen. 9.2 Klachten over de geleverde diensten dienen onmiddellijk te worden ingediend.

 

Algemene voorwaarden

Update 26/06/2024